نگاهی به گزارش بازار بدهی | (هفته منتهی به ۲۲ اسفند ماه ۹۷)

انتشار ۴۸۰۰۰ میلیارد  ریال صکوک در هفته گذشته.

  • اوراق منفعت شرکت نفت و گاز صبا اروند به ارزش ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با سررسید ۳ ساله، کوپن ۱۹% و مواعد پرداخت ۶ ماهه عرضه شدند. براساس معاملات در روز عرضه، بازدهی تا سررسید این اوراق ۲۲/۵% است.
  • اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال با سررسید ۳ ساله، کوپن ۱۶% و مواعد پرداخت ۳ ماهه عرضه شدند. براساس معاملات در روز عرضه، بازدهی تا سررسید این اوراق ۱۷% است.
  • اوراق صکوک مرابحه سایپا به ارزش ۷,۰۰۰ میلیارد ریال با سررسید ۴ ساله، کوپن ۱۶% و مواعد پرداخت ۳ ماهه عرضه شدند. براساس معاملات در روز عرضه، بازدهی تا سررسید این اوراق ۱۷% است.
  • اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ارزش ۶,۰۰۰ میلیارد ریال با سررسید ۳ ساله، کوپن ۱۹% و مواعد پرداخت ۶ ماهه عرضه شدند. براساس معاملات در روز عرضه، بازدهی تا سررسید این اوراق ۱۹٫۹% است.
  • اوراق سلف موازی استاندارد نفت به ارزش ۵,۰۰۰ میلیارد ریال با سررسید ۱۲ ماهه و کوپن ۱۸% عرضه شدند.

 

“گزارش کامل را از اینجا بخوانید.”